Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Β5

ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Σχ. έτος: ...   2013-2014                                                                               
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ...  1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ        
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΜΑΡΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)   18.13
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 
ΠΕΚ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Δ/ΜΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

ΣΚΟΠΟΣ
-              Να αναγνωρίζουν τις  συνέπειες  του αλκοόλ  στους  συνανθρώπους  τους  ως παράδειγμα  προς αποφυγήν.
-              Να κατανοήσουν τις έννοιες εξάρτηση και ανεξαρτησία
-              Να υιοθετήσουν υγειή στάση ζωής
-              Να αποκτήσουν καλές συνήθειες
-              Να διαλύσουν κάποιους μύθους  που πλανώνται  σχετικούς με το αλκοόλ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
                 -Ποια η σχέση των ψυχικών νόσων με τη χρήση αλκοόολ;
                 -Ποιες οι συνέπειες των αλκοολούχων ποτών στη ζωή των ατόμων;
                -Ποιες οι επιδράσεις του αλκοόλ  στον οργανισμό;
                -Ποια η σχέση του αλκοόλ με τη βία;
                -Πρόληψη ή αντιμετώπιση;
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά
οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
Κριτήριο επιλογής  του θέματος  ήταν η επιθυμία των μαθητών να προσεγγίσουν το
αμφιλεγόμενο θέμα του αλκοόλ .
Ένα κριτήριο ακόμη ήταν η απόκτηση προληπτικής  (ή και όχι) γνώσης  σχετικά με το
α λκοόλ ώστε να λειτουργήσει αυτή  η γνώση ως προφύλαξη και αποφυγή .

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)
o    Αρχικά οι μαθητές, μέσω της διδακτικής μεθόδου το καταιγισμού των ιδεών, που θα εφαρμόσει ο διδάσκων, θα προσπαθήσουν να οριοθετήσουν τα υποθέματα και τα ερευνητικά ερωτήματα.
o    Θα συνδιαμορφώσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί ένα «συμβόλαιο συνεργασίας», όπου θα διατυπώνουν ρητά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ομάδα, ώστε η εργασία τους να είναι αποτελεσματική.
o    Στη συνέχεια, θα χωριστούν σε ομάδες με κριτήρια το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τομέα έρευνας που θα αναλάβουν.
o    Θα προσδιορίσουν τις πηγές άντλησης του υλικού (έντυπος λόγος και ηλεκτρονικός).
o    Θα εργάζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) και ατομικά.
o    Θα παρουσιάζουν την πορεία της εργασίας τους και το παραγόμενο προϊόν στην ολομέλεια του «τμήματος ενδιαφέροντος».
o    Ο εκπαιδευτικός θα εμψυχώνει, θα παρακολουθεί και θα βοηθά τους μαθητές με βάση την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης 
Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)
    Αναμένεται οι μαθητές να παράγουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους σε έντυπη μορφή.
    Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να ασκηθούν σε ένα διαδικτυακό ιστολόγιο επί του θέματος
    Θα τους δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουν τη γνωστική τους εμπειρία, αναζητώντας και ανακαλύπτοντας από μόνοι τους τη γνώση.
   Θα αποκτήσουν ερευνητική και κριτική σκέψη.
  Θα μάθουν να εργάζονται ομαδικά, αλλά και ατομικά και θα γίνουν υπεύθυνοι για την    εργασία που αναλαμβάνουν.
Δημιουργία αφίσας.
Δημιουργία ερωτηματολογίου.
   Θα αποκτήσουν δεξιότητες έρευνας σε πηγές και ιδιαίτερα αξιολόγησης των πληροφοριών του διαδικτύου, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογίας, διαλεκτικής σύνθεσης και παρουσίασης της νέας γνώσης.


Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σχολική και Δημοτική βιβλιοθήκη
    Διαδίκτυο – φυλλομετρητής για αναζήτηση πληροφοριών
    Εικόνες google, περιοδικά, εφημερίδες
    Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης
    αναλώσιμα υλικά (τετράδιο, υλικά γραφής)

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Β3

ΒΙΑ ΠΑΝΤΟΥ;


ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Σχ. έτος: ..2013-2014.                                                                                  
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ... 1ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
<<ΒΙΑ ΠΑΝΤΟΥ;>>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΙΜΑΡΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΕ)    18.13
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     2

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ)
ΠΕΚ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  Δ/ΜΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A.         ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
ΣΚΟΠΟΣ
-Να  διακρίνουν τη βία όπου υπάρχει
-Να αποφεύγουν τις βίαιες εκδηλώσεις
-Να προλαμβάνουν τις βίαιες συμπεριφορές
-Να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους στο σχολείο και στην κοινωνία
       ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
-Πώς σπάει ο κύκλος της βίας;
-Ποιος ο ρόλος των ΜΜΕ στη διάχυση της βίας;
-Ποια η στάση της σχολικής κοινότητας απέναντι στη βία;
-Πώς προλαβαίνεται;
-Πώς αντιμετωπίζεται;

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά
οφέλη κ.λ.π., ενδεικτικά μέχρι 300 λέξεις).
-Κριτήριο επιλογής του θέματος ήταν η εξάπλωση της βίας  και η διακριτή ή δυσδιάκριτη ύπαρξή της  ως κοινωνικό φαινόμενο και επίσης  ο εντοπισμός της σε τηλεοπτικά προγράμματα και κινηματογραφικές παραγωγέςΓ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  (μέχρι 200 λέξεις)
o    Αρχικά οι μαθητές, μέσω της διδακτικής μεθόδου το καταιγισμού των ιδεών, που θα εφαρμόσει ο διδάσκων, θα προσπαθήσουν να οριοθετήσουν τα υποθέματα και τα ερευνητικά ερωτήματα.
o    Θα συνδιαμορφώσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί ένα «συμβόλαιο συνεργασίας», όπου θα διατυπώνουν ρητά τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην ομάδα, ώστε η εργασία τους να είναι αποτελεσματική.
o    Στη συνέχεια, θα χωριστούν σε ομάδες με κριτήρια το ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τομέα έρευνας που θα αναλάβουν.
o    Θα προσδιορίσουν τις πηγές άντλησης του υλικού (έντυπος λόγος και ηλεκτρονικός).
o    Θα εργάζονται σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος) και ατομικά.
o    Θα παρουσιάζουν την πορεία της εργασίας τους και το παραγόμενο προϊόν στην ολομέλεια του «τμήματος ενδιαφέροντος».
o    Ο εκπαιδευτικός θα εμψυχώνει, θα παρακολουθεί και θα βοηθά τους μαθητές με βάση την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (μέχρι 200 λέξεις)
    Αναμένεται οι μαθητές να παράγουν το τελικό προϊόν της εργασίας τους σε έντυπη μορφή.
    Παράλληλα, θα επιδιωχθεί να ασκηθούν σε ένα διαδικτυακό ιστολόγιο επί του θέματος
    Θα τους δοθεί η ευκαιρία να διευρύνουν τη γνωστική τους εμπειρία, αναζητώντας και ανακαλύπτοντας από μόνοι τους τη γνώση.
   Θα αποκτήσουν ερευνητική και κριτική σκέψη.
  Θα μάθουν να εργάζονται ομαδικά, αλλά και ατομικά και θα γίνουν υπεύθυνοι για την    εργασία που αναλαμβάνουν.
Δημιουργία αφίσας.
Δημιουργία ερωτηματολογίου.
   Θα αποκτήσουν δεξιότητες έρευνας σε πηγές και ιδιαίτερα αξιολόγησης των πληροφοριών του διαδικτύου, καθώς και δεξιότητες μεθοδολογίας, διαλεκτικής σύνθεσης και παρουσίασης της νέας γνώσης.


Ε. ΠΟΡΟΙ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σχολική και Δημοτική βιβλιοθήκη
    Διαδίκτυο φυλλομετρητής για αναζήτηση πληροφοριών
    Εικόνες google, περιοδικά, εφημερίδες
    Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και παρουσίασης
    αναλώσιμα υλικά (τετράδιο, υλικά γραφής)

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ